Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY:

Posláním služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytnout podporu a pomoc rodinám s nezaopatřeným dítětem/dětmi převážně z Vyškova a okolí, které se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci nebo jsou touto situací ohroženy. Touto službou chceme přispět k optimálnímu fungování dané rodiny v jejím přirozeném prostředí. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Cílová skupina jsou rodiny (převážně z Vyškova a okolí) s dětmi od narození až do ukončení školní docházky, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z těchto důvodů:

 • týrané a zneužívané děti a mládež;
 • děti a mládež s výchovnými  a vývojovými problémy;
 • rodiny zajišťující rodinnou náhradní péči;
 • rodiče zanedbávající nebo nezvládající výchovu dětí;
 • rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách;
 • neúplné rodiny; 
 • rodiny, které selhávají v některých funkcích;
 • rodiny ohrožené rozpadem manželství/partnerství – rodiče v rozvodovém řízení, i po rozvodu;
 • rodiny v hmotné a sociální nouzi (předluženost,…);
 • rodiny, kde je dítě se specifickými potřebami, včetně zdravotního postižení nebo duševního onemocnění a kde je ohrožená funkčnost rodiny;
 • rodiny, jejichž členům byl na základě rozhodnutí soudu stanoven dohled;
 • rodič  nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě;
 • rodiny ohrožené domácím násilím;
 • rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení;
 • děti a mládež, které spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Komu není služba určena: 

 • osoby nezletilé; 
 • osoby, které nepečují o dítě s ohroženým vývojem (matka chce získat děti zpět – z pěstounské péče, z dětského domova);
 • osoby vyžadující specifickou asistenci, kterou nemůžeme zajistit (např. ze zdravotních důvodů);
 • osoby, jejichž momentální či dlouhodobý stav ohrožuje bezpečí pracovníků (např. z  důvodu infekčních nemocí jakými jsou akutní žloutenka, úplavice, jiné nakažlivé nemoci );
 • osoba, která žádá o službu, kterou neposkytujeme;
 • osoba nespadá do cílové skupiny;
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá – je zařazena do pořadníku ZÁJEMCI O SLUŽBU

PRO UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME POMOC S NAPLŇOVÁNÍM JEJICH POTŘEB V SOULADU S REGIONÁLNÍ KARTOU JMK:

Můžeme Vám pomoci v těchto oblastech:

Základní stabilizace

­
 • poskytneme Vám základní sociální poradenství
 • pomůžeme Vám získat přehled o navazujících službách
 • zprostředkujeme Vám kontakt na sociální šatník
 • můžeme Vám zprostředkovat potravinou pomoc
­

 Základní doklady

­
 • poskytneme Vám informace, jak a kde zažádat o nový doklad (např.občanský průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny)
 • nabízíme doprovod na příslušnou organizaci (např. městský úřad, zdravotní pojišťovnu, atd.)
­

 Vzdělávání

­
 • poskytneme Vám informace o možnostech vzdělávání, rekvalifikace
 • probereme možnosti, jak skloubit zaměstnání a péči o rodinu (např. zkrácené pracovní úvazky, sdílená pracovní místa apod.)
­

Pracovní uplatnění

­
 • poskytneme Vám podporu při orientaci na trhu práce
 • pomůžeme Vám při registraci na úřadu práce (např. orientace v žádosti, práva a povinnosti zaregistrovaného žadatele o práci)
 • můžeme Vám dát podporu při sepsání životopisu
 • nacvičíme s Vámi komunikační a jiné dovednosti vedoucí k pracovnímu uplatnění
 • podpoříme Vás při volbě zaměstnání s ohledem na udržení pracovního místa – vzdálenost zaměstnání od místa bydliště, časové rozvržení pracovní doby, příjem
­

 Hmotné zabezpečení

­
 • pomůžeme Vám při hospodaření s finančními prostředky (např. sestavení měsíčního plánu příjmů a výdajů)
 • poskytneme Vám informace při řešení dluhové problematiky (např. sestavení přehledu věřitelů, možnosti splácet své závazky, doprovod k odborné pomoci )
 • podpoříme Vás při využití sociálních dávek, uplatnění práva na hmotné zabezpečení, např. doprovod na úřad práce, podpora při vyplnění žádosti na dávky státní sociální podpory apod.
­

 Bydlení, vedení domácnosti

­
 • pomůžeme Vám pomoc při hledání bydlení nebo ubytování
 • poskytneme Vám informace při žádosti o azylové bydlení, sociální, městský byt
 • nabízíme podporu při orientaci se v nájemní /podnájemní smlouvě
 • podpoříme Vás při vedení chodu domácnosti (např. informace o tom, jak by měla být domácnost vybavená, jaké jsou hygienické návyky, poskytnutí podporu v oblasti vaření a nákupů apod.)
­

 Zdraví a bezpečí

­
 • poskytneme Vám informace při zajištění zdravotní péče včetně odborné pomoci v oblasti duševního zdraví,  např. poskytnutí informací o odborné pomoci
 • probereme možnosti, jaká je prevence onemocnění spojených s rizikovým způsobem života
­

Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita

­
 • podpoříme Vás při řešení trestné činnosti směřované na osobu
 • můžeme Vám dát podporu při řešení následků trestné činnosti osoby a prevence recidivy
 • poskytneme Vám informace pro předcházení rizikového chování
 • můžeme Vám pomoci při ochraně práv např. zprostředkování kontaktu s dalšími institucemi (ombudsmana, soud apod.)
­

 Kontakt se společenským prostředím

­
 • pomůžeme Vám při vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky (např. dopomoc najít a vybrat vhodnou zájmovou činnost)
 • poskytneme Vám podporu při dodržování pravidel slušného chování
­

 Rodina a její uspořádání

­
 • podpoříme Vás při přijetí rodičovské role (včetně přijetí dítěte s postižením či opožděným psychomotorickým vývojem)
 • můžeme Vám asistovat při podání návrhu na soud o svěření dítěte do péče
 • podpoříme Vás při komunikaci s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte
 • pomůžeme Vám při vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny
 • poskytneme Vám informace při orientaci v rodinném právu, zákoně o sociálně-právní ochraně dítěte 
­

Posilování rodičovských kompetencí

­
 • pomůžeme Vám při zajištění školní docházky dětí
 • poskytneme Vám podporu s přípravou dítěte do školy
 • zprostředkujeme Vám návazné odborné služby pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra, (např. i doprovod, pomoc při sepsání žádosti apod.)
 • poskytneme Vám podporu při péči o malé dítě např. jaké je vhodná strava, jak se dítě projevuje v daném vývojovém období (separační úzkost, vztek apod.)
 • podpoříme Vás při péči o dítě s výchovnými problémy
 • pomůže při plánování volného času dětí
 • podpoříme Vás při péči o zdravotní stav dítěte (např. pravidelné prohlídky dítěte, registrace u lékaře apod.)
 • poskytneme Vám pomoc při návratu dítěte z ústavní péče do péče rodičů
 • podpoříme psychomotorický rozvoj dítěte (podpora komunikačních, sociálních, motorických a kognitivních dovedností) 
­

PRŮBĚH:

­
 • kontakt se sociálním pracovníkem – nejlépe po předchozí telefonické domluvě (seznámení se sociální službou, uzavření smlouvy o poskytování sociální služby)
 • na základě Vaší zakázky společně s klíčovým pracovníkem stanovíte cíl spolupráce
 • základní činnosti sociální služby jsou poskytovány zdarma, můžete ale také využít fakultativní činnosti zpoplatněné dle aktuálního sazebníku
 • můžete využít individuální či skupinovou formu poskytování služby
 • dle domluvy můžeme docházet k Vám domů, doprovázet vás na úřady, nebo mohou být schůzky realizovány v prostorách služby
­

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

P   přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I    individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí,  anonymita,

 aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F   fundovaný a odborně připravovaný tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A   alternativní metody využívané v rámci sociální služby

 

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

­
 • Ambulantní: na adrese Nosálovská 53, 682 01 Vyškov nebo Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov
 • Terénní: v přirozeném prostředí klienta (doma)


FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:


Zmíněné služby jsou doplňovány také o nejrůznější integrační akce, pravidelné kroužky, preventivní programy, volnočasové aktivity, tábory apod.


KONTAKTUJTE NÁS:

Jana Matoušková, Dis. - vedoucí terénní služby, objednávání psychologa


­tel.:  735 129 344

e-mail: jana.matouskova@piafa.cz


Mgr. Helena Klusalová - sociální pracovník  

tel.: +420 731 659 391

e-mail: helena.klusalova@piafa.cz

 • osobně: v době úředních hodin sociální pracovnice (ÚT 12:00 – 16.00, PÁ 8:00 – 12:00 ) na ul. Nosálovská 53, Vyškov 682 01.
­

Informační leták  ke stažení ZDE 

Nabídka pro mladistvé ke stažení ZDE


Sazebník služby Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je ke stažení ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDE

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Názorný postup podání stížnosti ZDE


PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­