­
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba byla k 31.12.2022 zrušena. Klienti mohou využít Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo služby Sociální rehabilitace. V případě potřeby vám pomůžeme najít vhodnou službu.
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY
KOMU JE SLUŽBA URČENA:
Sociální služba je určena osobám v důchodovém věku a osobám se zdravotním postižením bez věkového omezení, které jsou sociálně znevýhodněny a ohroženy sociálním vyloučením.

PRO UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME POMOC S NAPLŇOVÁNÍM JEJICH POTŘEB V SOULADU S REGIONÁLNÍ KARTOU JMK:


Osobní hygiena
 • podpora při zvládání mytí, koupání, péči o zuby, vlasy, nehty (např. dopomoc s výběrem vhodných prostředků a pomůcek)
 • podpora při používání kompenzačních pomůcek a péči o ně

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • podpora při volbě vhodného oblečení, obuvi a doplňků
 • podpora při celkové úpravě vzhledu
 • podpora při posouzení, co je třeba nakoupit v souvislosti s péčí o vlastní osobu
 • podpora jemné a hrubé motoriky při péči o vlastní osobu

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • podpora při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů (např. nácvik sociálních a komunikačních dovedností, nácvik obsluhy mobilního telefonu, možnost nadiktovat dopis)
 • podpora orientace v čase, místě, osobách (nabídka pomůcek usnadňujících orientaci, nácvik orientace)

 • podpora při využívání pošty, banky, návštěvě úřadů, obchodů, knihovny, restaurace, klubu seniorů a dalších (např. předání informací o těchto službách, fyzická podpora při jejich využívání, předání informací na další subjekty – poradenství, dobrovolníci atd.)

Seberealizace

 • podpora při získávání schopností a dovedností a jejich udržování (procvičování kognitivních dovedností, předání informací o možnostech vzdělávání)
 • příprava na pracovní uplatnění, hledání pracovního uplatnění či dobrovolnické činnosti, pokračování v pracovní činnosti
 • podpora při trávení volného času – poslech hudby, sledování TV, používání internetu, výtvarné činnosti, sportovní aktivity, uspokojení duchovních potřeb, péče o zvíře… (např. společné hledání možností, jak trávit volný čas, doprovod na volnočasové aktivity, nácvik a zprostředkování těchto činností)

Péče o zdraví a bezpeční (rizika)

 • přivolání pomoci, prevence pádu, zdravotních rizik spojených s onemocněním, podpora při zajištění vhodných pomůcek (informovat o rizicích pádu a jak mu předejít, informovat o rizicích vyplývajících z onemocnění a jak jim předcházet, hledání kompenzačních pomůcek, nácvik jejich používání)
 • podpora při provedení jednoduchého ošetření (např. nácvik použití dezinfekce, leukoplasti, společná kontrola obsahu lékárničky)
 • podpora při návštěvě lékaře a dodržování léčebného režimu
 • podpora při osvojení si zásad zdravé výživy

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • podpora při hospodaření s finančními prostředky, při řešení dluhů a exekucí, uzavírání smluv, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod (např. poskytnutí základního poradenství, vyhledání potřebných informací)

 • podpora při zajištění platných osobních dokladů (např. dojde-li ke ztrátě, vyprší jejich platnost)
 • podpora při uplatňování politických práv (např. předání informací o možnostech realizace politických práv, psychická podpora při realizaci politických práv)
 • ochrana před zneužíváním práv (např. podpora při řešení dané situace či předání kontaktů na pomáhající subjekty v případě domácího násilí, proti rozhodnutí orgánu veřejné správy, v oblasti sousedských či občanských vztahů)

PRŮBĚH:

 • kontakt se sociálním pracovníkem – nejlépe po předchozí telefonické domluvě (seznámení se sociální službou, uzavření smlouvy o poskytování sociální služby)
 • na základě Vaší zakázky společně s klíčovým pracovníkem stanovíte cíl spolupráce
 • základní činnosti sociální služby jsou poskytovány zdarma, můžete ale také využít fakultativní činnosti zpoplatněné dle aktuálního sazebníku
 • můžete využít individuální či skupinovou formu poskytování služby
 • dle domluvy můžeme docházet k Vám domů, doprovázet vás na úřady, nebo mohou být schůzky realizovány v prostorách služby
­ ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P   přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

  individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí,  anonymita,

A  aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

 fundovaný a odborně připravovaný tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A    alternativní metody využívané v rámci sociální služby

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

­
 • Ambulantní: na adrese Nosálovská 53, 682 01 Vyškov nebo Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov
 • Terénní: v přirozeném prostředí klienta
 • Na vyžádání poskytujeme služby i v jiných zařízeních


FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

Služby jsou doplňovány také o nejrůznější integrační akce, pravidelné kroužky, preventivní programy, volnočasové aktivity, tábory apod.­

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­