Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota podpořila projekt „Lepší vyhlídky pro rodiny v krizi“ částkou 142 000,- Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vyškov, 1. září 2023

 Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota podpořila projekt „Lepší vyhlídky pro rodiny v krizi“ částkou 142 000,- Kč.

­

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro život matkám samoživitelkám, které se dostaly do tíživé životní situace a v současnosti se neobejdou bez pomoci materiální, mnohdy i psychoterapeutické. Jedná se o ženy, které neměli štěstí na volbu životního partnera, partner od rodiny odešel, o děti se nezajímá ani na ně ve většině případů finančně nepřispívá, často řešíme v těchto případech i násilí, dluhy a alkoholismus. To vše se samozřejmě odráží nejvíce na dětech, které vyrůstají v absolutně nevyhovujících podmínkách, snižuje se jejich šance na kvalitní budoucí život. S těmito dětmi systematicky pracujeme, snažíme se předcházet vzniku rizikového chování a vztahových problémů, pomáháme s výběrem vhodných vzdělávacích zařízení, s domácí přípravou na vyučování i nácvikem samostatnosti, se sociálním začleňováním a navazováním vztahů. Matkám poskytujeme psychoterapeutickou pomoc, pomáháme s hledáním vyhovujícího bydlení či udržením stávajícího, s uplatněním se na trhu práce, motivujeme je k lepšímu zvládnutí rodičovských kompetencí. Nadační příspěvek rodinám pomůže vyřešit aktuálně nejpalčivější problémy, se kterými se potýkají, zajistí alespoň částečné pokrytí nákladů za bydlení, umožní dětem zajistit lepší vzdělání a volnočasové aktivity, pokryje náklady na základní vybavení domácnosti a zdravotní pomůcky.


­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­