Možnosti dobrovolnických činností v organizaci PIAFA Vyškov, z. ú.


ROZLIŠUJEME TYTO DVĚ VELKÉ SKUPINY DOBROVOLNÝCH ČINNOSTÍ:

1. Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolník v sociálních službách vykonává svou dobrovolnickou činnost v přímé činnosti s klientem. Tato dobrovolnická činnost je vykonávána vždy pod dohledem odborného pracovníka v organizaci PIAFA Vyškov, z. ú.

    Dobrovolnictví v sociálních službách zahrnuje tyto činnosti: 
 • přímá práce s klientem v rámci volnočasových aktivit (např. Minipiafáček, Piafáček, Kopýtko, Šikula atd.)
 • přímá práce s klientem v sociálně-terapeutické dílně (ergoterapie, textilní dílna, keramická dílna, výroba solí a svíček atd.)
 • přímá práce s klientem v sociální rehabilitaci (nácvik vaření, nácvik úklidu, skupinová dramaterapie a teatroterapie atd.)
 • přímá práce s klientem v rámci zooterapií - hiporehabilitace (práce s klientem během jízdy na koni – přítomen vždy 1 ošetřovatel koně a 1 odborný pracovník), skupinová canisterapie (vždy přítomen 1 odborný pracovník)
 • možnost doučování dětí a mládeže v prostorách organizace PIAFA
 • přímá práce s klientem v rámci příměstských táborů


2. Dobrovolnictví mimo sociální služby

   Do této skupiny dobrovolnických činností řadíme:
 • pomoc při prezentaci a propagaci organizace PIAFA, jejího poslání a aktivit na veřejnosti
 • drobné údržbářské práce (vytrhávání plevele, úklid společných místností a další)
 • grafické práce, tvorba webových prezentací
 • pomoc při tvorbě nových didaktických pomůcek
 • pomoc při zajišťování hiporehabilitace (zajištění bezpečnosti klienta a koně, dobrovolník chodí vedle koně, jistí klientovi nohu, nepracuje přímo s klientem)
 • pomoc při péči o zvířata (chov a ošetřování koní a další)
 • pomoc při organizaci nárazových akcí (dny otevřených dveří, jezdecké závody, večírky atd.)KDO SE MŮŽE STÁT DOBROVOLNÍKEM ?
 • dobrovolníkem je fyzická osoba, která ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch klientů organizace PIAFA
 • dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým
 • důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství... (dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího)
 • dobrovolník nezastupuje práci odborného personálu a nemá přístup k dokumentaciPRÁVA DOBROVOLNÍKA:
 • právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace PIAFA
 • právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně
 • právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka
 • kontakt a spolupráce s koordinátory dobrovolníků (více viz kapitola koordinátor dobrovolníků - kontakt Mgr. Lenka Obořilová)
 • kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá
 • právo na zaškolení
 • právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími ve sdružení
 • právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka
 • právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu
 • právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen
 • právo být za výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody
 • v případech, kdy je dobrovolník vyslán organizací PIAFA vykonávat dobrovolnickou činnost mimo pracoviště PIAFy, dobrovolník má právo na uhrazení cestovních nákladů, které jsou vynaloženy na cestu a stravného, pokud vykonává dobrovolnickou činnost déle než 6 hodin/denPOVINNOSTI DOBROVOLNÍKA:
 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal
 • být spolehlivý, komunikativní a spolupracovat s týmem
 • nezneužívat projevené důvěry
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní, morální atd.)
 • ztotožňovat se s posláním organizace PIAFA a dle toho ji navenek prezentovat
 • před výkonem a při výkonu dobrovolnické činnosti nepožívat alkohol, omamné a psychotropní látky
 • při příchodu na pracoviště organizace PIAFA (Žerotínova 2 a Cukrovarská 479/3A) se ohlásit u pověřené osoby, která zodpovídá za pobyt a aktivity dobrovolníka
 • dodržovat pořádek a čistotu (dobrovolník je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstranit)
 • na pracovištích organizace PIAFA (viz výše) nekouřit
 • mít písemně uzavřenou dohodu o dobrovolnické činnosti se organizací PIAFA
 • seznámit se s Etickým kodexem organizace a ochotu jej přijmout
 • vyplnit dotazník pro dobrovolníka
 • seznámit se a dodržovat Kodex dobrovolníka
 • dodržovat závazek mlčenlivosti o všech údajích a informacích, které se dozví v souvislosti s výkonem dobrovolnické činnosti
 • podepsání čestného prohlášení o bezúhonnosti
 • seznámit se s pravidly BOZP
 • pokud dobrovolník vykonává dobrovolnickou činnost v areálu Šafářský dvůr (Cukrovarská 479/3A), jeho povinností je seznámit se i s provozním řádem areálu Šafářský dvůr


KONTAKT:
PIAFA Vyškov, z. ú.  

Nosálovská 53, 682 01 Vyškov

Jana Podrápská , koordinátor dobrovolníků

e-mail: piafa@piafa.cz
tel.: +420 603 813 461

Leták ke spolupráci ZDE

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­